About the Authors

Guan-Feng Wang
Jiabing Ji
Farid EI-Kasmi
Jeffery L. Dangl
Guri Johal
Peter J. Balint-Kurti