Advertisement
Browse Subject Areas
?

Click through the PLOS taxonomy to find articles in your field.

For more information about PLOS Subject Areas, click here.

 • Loading metrics

Correction: Population-based study of chlamydial and gonococcal infections among women in Shenzhen, China: Implications for programme planning

 • Zhen-Zhou Luo,
 • Wu Li,
 • Qiu-Hong Wu,
 • Li Zhang,
 • Li-Shan Tian,
 • Lan-Lan Liu,
 • Yi Ding,
 • Jun Yuan,
 • Zhong-Wei Chen,
 • Li-Na Lan,
 • Xiao-Bing Wu,
 • Yu-Mao Cai,
 • Fu-Chang Hong,
 • Tie-Jian Feng,
 • Min Zhang,
 •  [ ... ],
 • Xiang-Sheng Chen
 • [ view all ]
 • [ view less ]

Correction: Population-based study of chlamydial and gonococcal infections among women in Shenzhen, China: Implications for programme planning

 • Zhen-Zhou Luo, 
 • Wu Li, 
 • Qiu-Hong Wu, 
 • Li Zhang, 
 • Li-Shan Tian, 
 • Lan-Lan Liu, 
 • Yi Ding, 
 • Jun Yuan, 
 • Zhong-Wei Chen, 
 • Li-Na Lan
PLOS
x

The affiliation for the 15th author is incorrect. Min Zhang is not affiliated with #2 but with #1: Shenzhen Nanshan Center for Chronic Disease Control, Shenzhen, China.

Reference

 1. 1. Luo Z-Z, Li W, Wu Q-H, Zhang L, Tian L-S, Liu L-L, et al. (2018) Population-based study of chlamydial and gonococcal infections among women in Shenzhen, China: Implications for programme planning. PLoS ONE 13(5): e0196516. pmid:29715319