Advertisement
Browse Subject Areas
?

Click through the PLOS taxonomy to find articles in your field.

For more information about PLOS Subject Areas, click here.

 • Loading metrics

Correction: First Report of the Human-Pathogenic Enterocytozoon bieneusi from Red-Bellied Tree Squirrels (Callosciurus erythraeus) in Sichuan, China

 • Lei Deng,
 • Wei Li,
 • Xingming Yu,
 • Chao Gong,
 • Xuehan Liu,
 • Zhijun Zhong,
 • Na Xie,
 • Shuangshuang Lei,
 • Jianqiu Yu,
 • Hualin Fu,
 • Hongwei Chen,
 • Huailiang Xu,
 • Yanchun Hu,
 • Guangneng Peng

Correction: First Report of the Human-Pathogenic Enterocytozoon bieneusi from Red-Bellied Tree Squirrels (Callosciurus erythraeus) in Sichuan, China

 • Lei Deng, 
 • Wei Li, 
 • Xingming Yu, 
 • Chao Gong, 
 • Xuehan Liu, 
 • Zhijun Zhong, 
 • Na Xie, 
 • Shuangshuang Lei, 
 • Jianqiu Yu, 
 • Hualin Fu
PLOS
x

The first four authors, Lei Deng, Wei Li, Xingming Yu and Chao Gong, should be noted as contributing equally to this work.

Reference

 1. 1. Deng L, Li W, Yu X, Gong C, Liu X, Zhong Z, et al. (2016) First Report of the Human-Pathogenic Enterocytozoon bieneusi from Red-Bellied Tree Squirrels (Callosciurus erythraeus) in Sichuan, China. PLoS ONE 11(9): e0163605. pmid:27683278