About the Authors

Zhi Zhang

Roles Methodology, Writing – original draft

zhangzhi@chd.edu.cn (ZZ); guoys@chd.edu.cn (YG)

Affiliation School of Automobile, Chang'an University, Xi'an, China

Yingshi Guo

Roles Supervision

zhangzhi@chd.edu.cn (ZZ); guoys@chd.edu.cn (YG)

Affiliation School of Automobile, Chang'an University, Xi'an, China

Rui Fu

Roles Conceptualization, Funding acquisition

Affiliation School of Automobile, Chang'an University, Xi'an, China

Wei Yuan

Roles Conceptualization

Affiliation School of Automobile, Chang'an University, Xi'an, China

Chang Wang

Roles Project administration

Affiliation School of Automobile, Chang'an University, Xi'an, China

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.