• Article
  • Metrics
  • Comments
  • Media Coverage

About the Authors

Yu Taniguchi
Satoshi Seino
Mariko Nishi
Yui Tomine
Izumi Tanaka
Yuri Yokoyama
Hidenori Amano
Akihiko Kitamura
Shoji Shinkai