About the Authors

Te-Sheng Chang
Chi-Long Chen
Yu-Chih Wu
Jun-Jen Liu
Yung Che Kuo
Kam-Fai Lee
Sin-Yi Lin
Sey-En Lin
Shui-Yi Tung
Liang-Mou Kuo
Ying-Huang Tsai
Yen-Hua Huang