About the Authors

Yumiko Hamaie
Noriyuki Ohmuro
Masahiro Katsura
Chika Obara
Tatsuo Kikuchi
Fumiaki Ito
Tetsuo Miyakoshi
Hiroo Matsuoka
Kazunori Matsumoto