About the Authors

Ying Li

ying_li@zju.edu.cn (YL); zhenglianshun@zju.edu.cn (LSZ)

Affiliation Department of Social Medicine, School of Public Health, Zhejiang University, Zhejiang, China

Yue Li

Affiliation School of Basic Medical Sciences, Zhejiang University, Zhejiang, China

Lu Meng

Affiliation Department of Social Medicine, School of Public Health, Zhejiang University, Zhejiang, China

LianShun Zheng

ying_li@zju.edu.cn (YL); zhenglianshun@zju.edu.cn (LSZ)

Affiliation School of Basic Medical Sciences, Zhejiang University, Zhejiang, China

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: Ying Li LSZ. Performed the experiments: Yue Li LM. Analyzed the data: Ying Li LM. Contributed reagents/materials/analysis tools: Ying Li. Wrote the paper: Ying Li LSZ.