About the Authors

Koji Onomoto
Michihiko Jogi
Ji-Seung Yoo
Ryo Narita
Shiho Morimoto
Azumi Takemura
Suryaprakash Sambhara
Atushi Kawaguchi
Suguru Osari
Kyosuke Nagata
Tomoh Matsumiya
Hideo Namiki
Mitsutoshi Yoneyama
Takashi Fujita

Competing Interests

No competing interests declared.