About the Authors

Joseph T. Wu
Mark Jit
Yaming Zheng
Kathy Leung
Weijia Xing
Juan Yang
Qiaohong Liao
Benjamin J. Cowling
Bingyi Yang
Eric H. Y. Lau
Saki Takahashi
Jeremy J. Farrar
Bryan T. Grenfell
Gabriel M. Leung
Hongjie Yu