Advertisement
 • Loading metrics

Correction: A Minimal Nitrogen Fixation Gene Cluster from Paenibacillus sp. WLY78 Enables Expression of Active Nitrogenase in Escherichia coli

 • Liying Wang,
 • Lihong Zhang,
 • Zhanzhi Liu,
 • Dehua Zhao,
 • Xiaomeng Liu,
 • Bo Zhang,
 • Jianbo Xie,
 • Yuanyuan Hong,
 • Pengfei Li,
 • Sanfeng Chen,
 • Ray Dixon,
 • Jilun Li

Correction: A Minimal Nitrogen Fixation Gene Cluster from Paenibacillus sp. WLY78 Enables Expression of Active Nitrogenase in Escherichia coli

 • Liying Wang, 
 • Lihong Zhang, 
 • Zhanzhi Liu, 
 • Dehua Zhao, 
 • Xiaomeng Liu, 
 • Bo Zhang, 
 • Jianbo Xie, 
 • Yuanyuan Hong, 
 • Pengfei Li, 
 • Sanfeng Chen
PLOS
x

The third author’s name was spelled incorrectly. The correct name is Zhanzhi Liu.