About the Authors

Martí Català

Roles Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Software, Validation, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing

Affiliations Comparative Medicine and Bioimage Centre of Catalonia (CMCiB), Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Badalona, Catalonia, Spain, Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, Castelldefels, Barcelona, Catalonia, Spain

Jordi Bechini

Roles Conceptualization, Data curation, Investigation, Methodology, Writing – review & editing

Affiliation Servei de Radiodiagnòstic, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Catalonia, Spain

Montserrat Tenesa

Roles Conceptualization, Data curation, Investigation, Methodology, Writing – review & editing

Affiliation Servei de Radiodiagnòstic, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Catalonia, Spain

Ricardo Pérez

Roles Conceptualization, Data curation, Investigation, Methodology, Writing – review & editing

Affiliation Servei de Radiodiagnòstic, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Catalonia, Spain

Mariano Moya

Roles Data curation, Investigation

Affiliation Servei de Radiodiagnòstic, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Catalonia, Spain

Cristina Vilaplana

Roles Conceptualization, Investigation, Methodology, Resources, Supervision, Writing – review & editing

Affiliations Experimental Tuberculosis Unit, Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Can Ruti Campus, Edifici Mar, Badalona, Catalonia, Spain, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, Madrid, Spain

Joaquim Valls

Roles Conceptualization, Software, Visualization, Writing – review & editing

Affiliation Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, Castelldefels, Barcelona, Catalonia, Spain

Sergio Alonso

Roles Formal analysis, Visualization, Writing – review & editing

Affiliation Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, Castelldefels, Barcelona, Catalonia, Spain

Daniel López

Roles Conceptualization, Formal analysis, Methodology, Software, Writing – original draft, Writing – review & editing

Affiliation Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, Castelldefels, Barcelona, Catalonia, Spain

Pere-Joan Cardona

Roles Conceptualization, Data curation, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Resources, Software, Supervision, Validation, Writing – original draft, Writing – review & editing

Affiliations Comparative Medicine and Bioimage Centre of Catalonia (CMCiB), Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Badalona, Catalonia, Spain, Experimental Tuberculosis Unit, Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Universitat Autònoma de Barcelona, Can Ruti Campus, Edifici Mar, Badalona, Catalonia, Spain, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, Madrid, Spain

Clara Prats

Roles Conceptualization, Formal analysis, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Resources, Software, Supervision, Validation, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing

clara.prats@upc.edu

Affiliation Departament de Física, Universitat Politècnica de Catalunya, Castelldefels, Barcelona, Catalonia, Spain

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.