About the Authors

Zhi Chen, Zhong-Qing Yang, Yang Li, Yan-Cheng Luo, Yao He, Nan-Nan Li, Chao-Qun Xie, Chen Lai, Xiao-Long Fang, Xiang Chen
Department of Urology, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan, China

Peng Zhou
Department of General Surgery, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan, China

Corresponding Author

cxiang1007@126.com

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: XC. Performed the experiments: ZC PZ ZQY YL YCL YH NNL CQX CL XLF XC. Analyzed the data: YCL YH NNL CQX CL XLF. Contributed reagents/materials/analysis tools: YCL YH NNL CQX CL XLF. Wrote the paper: ZC XC.