About the Authors

Lin Li, Lili Chen, Tianyi Li, Yongjian Liu, Lei Jia, Zuoyi Bao, Hanping Li, Xiaolin Wang, Daomin Zhuang, Siyang Liu, Jingyun Li
Department of AIDS Research, State Key Laboratory of Pathogen and Biosecurity, Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology, Beijing, China

Lili Chen
Urumqi General Hospital of Lanzhou Military Area Command, Urumqi, Xinjiang, China

Shaomin Yang, Jianjian Li, Bihui Yang
Yunnan Provincial Hospital Infectious Disease, AIDS Care Center (YNACC), Kunming, Yunnan, China

Corresponding Author

lijy@nic.bmi.ac.cn

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: LL Jingyun Li. Performed the experiments: LL LC YL ZB HL XW DZ SL. Analyzed the data: LL TL LJ. Wrote the paper: LL Jingyun Li LJ. Participated in the collections and epidemiological investigation of patients: SY Jianjian Li BY.