Advertisement
 • Loading metrics

Correction: Five-Year Longitudinal Assessment of the Downstream Impact on Schistosomiasis Transmission following Closure of the Three Gorges Dam

 • Darren J. Gray,
 • Aaron P. Thrift,
 • Gail M. Williams,
 • Feng Zheng,
 • Yue-Sheng Li,
 • Jiagang Guo,
 • Honggen Chen,
 • Tianping Wang,
 • Xin Jiang Xu,
 • Rong Zhu,
 • Hongqing Zhu,
 • Chun Li Cao,
 • Dan Dan Lin,
 • Zhen Yuan Zhao,
 • Robert S. Li,
 • George M. Davis,
 •  [ ... ],
 • Donald P. McManus
 • [ view all ]
 • [ view less ]

Correction: Five-Year Longitudinal Assessment of the Downstream Impact on Schistosomiasis Transmission following Closure of the Three Gorges Dam

 • Darren J. Gray, 
 • Aaron P. Thrift, 
 • Gail M. Williams, 
 • Feng Zheng, 
 • Yue-Sheng Li, 
 • Jiagang Guo, 
 • Honggen Chen, 
 • Tianping Wang, 
 • Xin Jiang Xu, 
 • Rong Zhu
PLOS
x

The affiliation for the last author was incorrectly assigned. Donald P. McManus is not affiliated with #2 but with #1, Molecular Parasitology Laboratory, Infectious Diseases Division, Queensland Institute of Medical Research, Herston, Brisbane, Queensland, Australia.