Advertisement
 • Loading metrics

Correction: A Novel Procedure for Precise Quantification of Schistosoma japonicum Eggs in Bovine Feces

 • Bin Xu,
 • Catherine A. Gordon,
 • Wei Hu,
 • Donald P. McManus,
 • Hong-Gen Chen,
 • Darren J. Gray,
 • Chuan Ju,
 • Xiao-Jun Zeng,
 • Geoffrey N. Gobert,
 • Jun Ge,
 • Wei-Ming Lan,
 • Shu-Ying Xie,
 • Wei-Sheng Jiang,
 • Allen G. Ross,
 • Luz P. Acosta,
 • Remigio Olveda,
 •  [ ... ],
 • Zheng Feng
 • [ view all ]
 • [ view less ]

Correction: A Novel Procedure for Precise Quantification of Schistosoma japonicum Eggs in Bovine Feces

 • Bin Xu, 
 • Catherine A. Gordon, 
 • Wei Hu, 
 • Donald P. McManus, 
 • Hong-Gen Chen, 
 • Darren J. Gray, 
 • Chuan Ju, 
 • Xiao-Jun Zeng, 
 • Geoffrey N. Gobert, 
 • Jun Ge
PLOS
x

The image for Figure 2 is incorrect. Please view the correct image here: