About the Authors

Jin-Feng Wang
Yan Wang
Jing Zhang
George Christakos
Jun-Ling Sun
Xin Liu
Lin Lu
Xiao-Qing Fu
Yu-Qiong Shi
Xue-Mei Li

Competing Interests

No competing interests declared.