About the Authors

Mariko Saito
Hitoshi Oshitani
Jun Ryan C. Orbina
Kentaro Tohma
Alice S. de Guzman
Taro Kamigaki
Catalino S. Demetria
Daria L. Manalo
Mary Elizabeth G. Miranda
Akira Noguchi
Satoshi Inoue
Beatriz P. Quiambao

Competing Interests

No competing interests declared.