About the Authors

Hisato Kobayashi, Takayuki Sakurai, Nozomi Takahashi, Atsushi Fukuda, Obata Yayoi, Tomohiro Kono
Department of BioScience, Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan

Misaki Imai, Tomohiro Kono
Genome Research Center, NODAI Research Institute, Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan

Shun Sato, Kazuhiko Nakabayashi, Kenichiro Hata
Department of Maternal-Fetal Biology, National Research Institute for Child Health and Development, Tokyo, Japan

Yusuke Sotomaru
Natural Science Center for Basic Research and Development, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

Yutaka Suzuki
Department of Medical Genome Sciences, Graduate School of Frontier, The University of Tokyo, Kashiwa, Japan

Corresponding Author

tomohiro@nodai.ac.jp

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Conceived and designed the experiments: H Kobayashi, Y Suzuki, T Kono. Performed the experiments: H Kobayashi, T Sakurai. Analyzed the data: H Kobayashi, M Imai, Y Suzuki. Contributed reagents/materials/analysis tools: H Kobayashi, T Sakurai, M Imai, N Takahashi, A Fukuda, O Yayoi, S Sato, K Nakabayashi, K Hata, Y Sotomaru, Y Suzuki. Wrote the paper: H Kobayashi, T Kono.