About the Authors

Ruiqiang Li, Jia Ye, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong, Jun Wang
James D. Watson Institute of Genome Sciences of Zhejiang University, Hangzhou, China

Ruiqiang Li, Jia Ye, Songgang Li, Jing Wang, Yujun Han, Chen Ye, Jian Wang, Huanming Yang, Jun Yu, Gane Ka-Shu Wong, Jun Wang
Beijing Institute of Genomics of Chinese Academy of Sciences, Beijing Genomics Institute, Beijing, China

Songgang Li
College of Life Sciences, Peking University, Beijing, China

Gane Ka-Shu Wong
UW Genome Center, Department of Medicine, University of Washington, Seattle, Washington, United States of America

Jun Wang
The Institute of Human Genetics, University of Aarhus, Aarhus, Denmark

Jun Wang
Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark, Odense M, Denmark

Corresponding Authors

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

Gane Ka-Shu Wong and Jun Wang conceived and designed the experiments. Ruiqiang Li, Songgang Li, Jing Wang, and Jun Yu performed the experiments. Ruiqiang Li, Jia Ye, Songgang Li, and Yujun Han analyzed the data. Chen Ye, Jian Wang, and Huanming Yang contributed reagents/materials/analysis tools. Ruiqiang Li, Gane Ka-Shu Wong, and Jun Wang wrote the paper.