About the Authors

Yingrui Li, Geng Tian, Ning Li, Qibin Li, Mingzhi Ye, Hancheng Zheng, Honglong Wu, Jihua Sun, Quan Chen, Ruibang Luo, Minfeng Chen, Xin Jin, Qinghui Zhang, Chang Yu, Guangyu Zhou, Yebo Huang, Huisong Zheng, Hongzhi Cao, Xueda Hu, Lars Bolund, Huanming Yang, Jian Wang, Ruiqiang Li, Jun Wang, Xiuqing Zhang
BGI-Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China

Jingde Zhu, Jian Yu, Hongyu Zhang, Yinghua He, Jinfeng Sun, Xiaoyu Zhou, Shicheng Guo
Cancer Epigenetics and Gene Therapy Program, Shanghai Cancer Institute, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Jingde Zhu
Epigentic Laboratory, Bio-X Center, Shanghai JiaoTong University, Shanghai, China

Geng Tian
Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Geng Tian
The Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Ruibang Luo, Xin Jin
School of Bioscience and Biotechnology, South China University of Technology, Guangzhou, China

Xin Li, Wen Wang
Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Yunnan, China

Karsten Kristiansen, Jun Wang
Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

Lars Bolund
Institute of Human Genetics, University of Aarhus, Aarhus, Denmark

Jiujin Xu
Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Human Sciences, Beijing, China

Stephan Beck
UCL Cancer Institute, University College London, London, United Kingdom

Corresponding Authors

Competing Interests

The authors have declared that no competing interests exist.

Author Contributions

The author(s) have made the following declarations about their contributions: Conceived and designed the experiments: JZ GT WW HY JW SB JW XZ. Performed the experiments: JZ GT MY JY JS HZ MC YH QZ JS YH HZ XZ SG XH LB JX XZ. Analyzed the data: YL NL QL HZ HW RL XJ GZ HC KK RL SB JW. Contributed reagents/materials/analysis tools: YL JZ NL QL HZ QC CY RL XZ. Wrote the paper: YL XL SB JW.